Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

תנאי הצטרפות

הצטרף לאיגוד עוד היום :
מי רשאי להצטרף לאיגוד?
כל מי שממלא אחר כל התנאים הרושמים מטה:

  1. מי שעיסוקו במתן שירותי מטבע כהגדרתם בחוק, הן כבעל עסק למתן שירותי מטבע או כמנהל בפועל של עסק כזה.
  2. מי שמחזיק בתעודת נותן שירותי מטבע ברת תוקף.
  3. ללא עבר פלילי ו/או הרשעה שבעבירה שיש עימה קלון.
  4. שותף לערכי האיגוד של מסחר הוגן, תודעת שירות גבוהה, שקיפות, הוגנות ותרומה לקהילה.
  5. מי שהסכים לתקנון האיגוד וחתם עליו.
  6. תשלום דמי החבר.
FreeCurrencyRates.com