Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

וועדות עיצומים

 החוק לאיסור הלבנת הון כולל בתוכו את הסמכות למשרד האוצר לקיים וועדות עיצומים.  
 כאמור, במשרד האוצר, במחלקת הפיקוח על נותני שירותי מטבע, מקיים יחידת אכיפה אשר מבצעת ביקורות לנותני שירותי מטבע .
 הביקורות באות לבחון באיזו מידה הנש"מ מקיים את הוראות החוק והצו.
 לוועדה זו הסמכות להטיל עצום (קנס) כספי על פי השיעור הקבוע בחוק העונשין.
 גובה העיצום הכספי נקבע לפי אמות מידה בהתאם לאופי ההפרות שנעשו , משכן וסכומן.
 הוועדה מנפקת החלטה אשר ניתן לערער עליה בתוך 30 יום לבית משפט השלום.
 הנש"מ רשאי להיות מיוצג בוועדה על ידי עורך דין.

מטרתינו כאיגוד :

להוציא את וועדת העיצומים ממשרד האוצר לצד ג' .

  1. אובייקטיבי- לא ייתכן שהגוף שעורך את הביקורת יישב גם בגוף שמחליט האם להטיל קנס.​
  2. להפחית את סכומי הקנסות שמטילה הוועדה כאשר אין חשד לפלילים ומדובר רק בטעויות טכניות או אי הבנה.
  3. נוכחות נציג מקצועי של האיגוד כחלק מחברי הוועדה
  4. להמיר את הזמן והממון המושקעים בביקורות וועדות עיצומים בימי הדרכה והסברים לנותני שירותי המטבע לגבי החוק, הצו  והדרישות מהם.
  5. להל"ן קישור לפרוטוקולים של מספר וועדות עיצומים.  ניתן ללמוד מהם על אופי הביקורות, טענות האוצר העולות בוועדות העיצומים וסכומי הקנסות.

 pdf

 

 

FreeCurrencyRates.com