info@icm.co.il

איגוד נותני שירותי המטבע

03-5106035

לגורמי האכיפה מידע לצרכי הליך פלילי‎
קרן מרדכי 23 יולי 2014
מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014.

מוצע לתקן את חוק הלבנת הון, התש"ס–2000 ולהתיר לרשם נותני שירותי מטבע או למפקח מטעמו להעביר לגורמי האכיפה והחקירה מסמכים שהגיעו לידיהם במסגרת תפקידם, אם הם סבורים כי הדבר נדרש לצורך הליך פלילי.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מכיוון שלא נקבעו בחוק איסור הלבנת הון הוראות לעניין העברת מידע פלילי מהרשם לרשויות אכיפת החוק, מנוע הרשם מלהעביר מידע ומסמכים שגילה ואשר מעלים חשש לביצוע עבירה פלילית, לרשויות ולגורמי אכיפה וחקירה לצורך בירור העבירה. זהו מצב לא סביר שבו עובד ציבור שמגלה, אגב ביצוע עבודתו, חשש לביצוע עבירה פלילית אינו רשאי לגלות את המידע לגורם הרלוונטי לצורך המשך חקירה וטיפול בעניין.

בהצעת חוק זו מוצע לאפשר העברת מסמכים מהרשם או ממפקח שמינה הרשם לפי סעיף 11 יד לחוק איסור הלבנת הון, לגורמי האכיפה והחקירה, אם הרשם סבור שמסמכים אלה יכולים לשמש לצורכי הליך פלילי. ההצדקה לתיקון האמור התחדדה נוכח קבלת נתונים על תפקיד נותני שירותי המטבע בהלבנת הון ובהעלמת מס, וכחלק מהמאבק בהון השחור. נתונים אלה, המבוססים על פעילות גורמי הפיקוח והאכיפה בשנים האחרונות, מלמדים שבמקרים רבים עבירות הלבנת הון והעלמות מס מבוצעות תוך שימוש בשירותיהם של נותני שירותי מטבע."

סגן שר האוצר מיקי לוי: "כיום מנועים הרשמים להעביר לרשויות האכיפה מידע שגילו, לצורך ברור העבירה. במקרים רבים עברות העלמת מס מבוצעים תוך שימוש בשרותיהם של נותני שירותי מטבע. זה מצב לא סביר שבו עובד ציבור שמגלה אגב עבודתו, אינו רשאי להעביר את המידע לתורך טיפול בעניין."

15 ח"כים תמכו בהצעה ללא מתנגדים והיא תועבר לוועדת חוקה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

http://www.funder.co.il

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

שערי מטבעות

valuta