Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

רו"ח מנירב: אטימות גדולה בוועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן

 לשכת רואי החשבון תוקפת את הוועדה בראשות הראל לוקר שפרסמה לאחרונה את המלצותיה לצמצום השימוש במזומן: "מדובר בחוק שאינו מצביע על פתיחות רבה ושיקשה מאוד על הציבור כולו ויפגע בעיקר באזרחים שומרי החוק"
29 יולי 2014

"מעולם לא נתקלנו עד כה באטימות כה גדולה של ועדה ציבורית לעמדות שהוצגו בפניה, הן על-ידינו והן על-ידי אחרים... גם עיתוי פרסום הדוח, עת אנו נמצאים במצב מלחמה וכאשר מדובר בחוק שיקשה מאוד על הציבור כולו ויפגע בעיקר באזרחים שומרי החוק, אינו מצביע על פתיחות רבה" - במילים קשות אלה תוקפת לשכת רואי החשבון את חברי "ועדת לוקר" לצמצום השימוש במזומן, אשר פרסמו לאחרונה את ההמלצות הסופיות של הוועדה.

במאי השנה פרסמה ועדת לוקר את המלצותיה להערות הציבור טרם הבאתן להחלטת ממשלה, כאשר בין המרכזיות שבהן היו ההמלצות לקבוע מגבלה של 7,500 שקל על עסקאות במזומן ובצ'קים סחירים; חובת ביצוע עסקה בסכומים מעל המגבלה באמצעות צ'קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים; והטלת חובה על הבנקים להציע כרטיס דביט לכל לקוח תוך פיקוח על עמלות.

בסוף השבוע שעבר העבירה ועדת לוקר את המלצותיה הסופיות, בנוסח שיועבר להחלטת ממשלה, ובין היתר מומלץ, כי בעסקאות שאחד הצדדים הוא עוסק, בשלב ראשון, תיקבע מגבלה של 10,000 שקל על עסקאות במזומן, ובשלב שני יופחת סכום הגג לעסקאות שסכומן אינו עולה על 5,000 שקל.

עוד מומלץ כי בעסקאות בין שני צדדים פרטיים תעמוד המגבלה על סך של 50 אלף שקל בשלב ראשון, ובהמשך תרד ל-15,000 שקל, למעט עסקאות של מכירת כלי רכב משומשים.

עוד כוללות ההמלצות מגבלות בנוגע לאופן השימוש בצ'קים, וביניהן הגבלת האפשרות לפרוע צ'ק שסוחר יותר מפעם אחת, קיבעת איסור להוציא ולקבל צ'קים שלא מצוין בהם שם המוטב והגבלת סכום העסקה בצ'ק בסכום שייקבע, שלא יפחת ממיליון שקל.

רו"ח עופר מנירב, המשמש כיו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס של לשכת רואי החשבון, שיגר מכתב לשר האוצר, יאיר לפיד, בו הוא תוקף את המסקנות הסופיות, כאשר כבר בכותרת המכתב הוא מתנסח בחריפות וכותב: "האם כחרשים היינו?! או שאולי כעיוורים!".

רו"ח מנירב מציין בפתח המכתב כי הגורמים המקצועיים בלשכת רואי החשבון קיבלו את המלצות הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, ו"לא ידענו אם לבכות או לצחוק". זאת, הוא מסביר, משום ש"מעולם לא נתקלנו עד כה באטימות כה גדולה של ועדה ציבורית לעמדות שהוצגו בפניה, הן על-ידינו והן על-ידי אחרים, כאשר למעט העלאת הרף מ-7,500 שקל ל-10,000 שקל (ושינוי האיסור של תשלום בצ'ק לסכום שלא יפחת ממיליון שקל, לעומת מיליון שקל לכל היותר בטיוטה), אין כל שינוי בדוח, וכאשר גם העלאת הרף מ-7,500 שקל ל-10,000 שקל הייתה ברורה מלכתחילה".

http://www.globes.co.il

FreeCurrencyRates.com