Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

סמכות הפיקוח על הצ'יינג'ים תועבר לרשות המסים

נכתב על ידי אמיר זוהר, 06 אפריל 2014

היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין הסכים לבקשת שר האוצר לפיד והסמכות של היחידה לנותני שירותי מטבע תעבור ממשרד האוצר לרשות המסים * מדובר בהוראת שעה לשנתיים שנועדה לבחון את הידוק הפיקוח על הצ'יינג'ים * במשרד המשפטים בטוחים ש"המהלך יצמצם את השימוש במערכות הפיננסיות לטשטוש מקורות עברייניים של כסף"

 

changim  
מעודדים את הצ'יינג'ים, מגבירים את הפיקוח

לתשומת לב הבעלים והלקוחות של הצ'יינג'ים: הפיקוח על נותני שירותי המטבע (צ'יינג'ים) יעבור מהיחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר לרשות המסים, במסגרת הניסיונות לצמצם את תופעת השימוש במערכות החוץ בנקאיות כדי לטשטש את מקורותיו של כסף אשר הושג בדרכים לא לגיטימיות.

ההחלטה על כך התקבלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בתגובה לפנייתו של שר האוצר יאיר לפיד אשר ביקש להסמיך את מנהל רשות המיסים לשמש כרשם נותני שירותי המטבע. במסגרת הפנייה של שר האוצר נטען, כי הטעם לבקשה נעוץ בקשיים המצויים בפיקוח הקיים על מגזר נותני שירותי מטבע אשר פוגמים באפקטיביות של יישום הוראות חוק איסור הלבנת הון, וממילא מקשים על הלחימה בהלבנת הון ובהעלמות מס. 

החלטת היועץ המשפטי לממשלה להתיר את הסמכת ראש רשות המיסים כרשם נותני שירותי מטבע התקבלה במסגרת הוראת שעה למשך שנתיים בלבד. היא נועדה להדק את הפיקוח על הצ'יינג'ים כחלק מהמדיניות של משרד היועץ המשפטי לממשלה, להגביר את המאבק בפשיעה המאורגנת באמצעות כלים אזרחיים ומינהליים אשר מאפשרים לפגוע ברווחים בלתי לגיטימיים כתוצאה מעבירות מחוללות פשיעה כמו הימורים, הלוואות בריבית, סחר בסמים וכדומה. 

od vainshtein yhuda   lapid yair 150
 עו"ד יהודה ויינשטיין  יאיר לפיד

ממשרד המשפטים נמסר: "הידוק הפיקוח על נותני שירותי מטבע יצמצם את תופעת השימוש במערכות הפיננסיות כדי לטשטש את מקורו העברייני של כסף שהושג בדרך לא לגיטימית. הניסיון מלמד כי גורמי פשיעה מעדיפים לעשות שימוש בנותני שירותי מטבע, תחת השימוש במערכת הבנקאית. לחובות הדיווח שהוטלו על נותני שירותים פיננסיים ביחס לפעולות ברכוש, יש חשיבות מכרעת על היכולת להתחקות אחר מהלכיהם ותנועותיהם של כספים ורכוש".

בהתאם להחלטת היועץ, הלשכה המשפטית במשרד האוצר תכין נוהל אשר יהיה בו לאפשר הסמכה זמנית של מנהל רשות המיסים כרשם נותני שירותי המטבע. הנוהל יגובש בשים לב לניגוד העניינים המוסדי, לשם הבטחת סודיות המידע המועבר לרשם נותני שירותי המטבע ותוך שמירה על פרטיות הלקוחות. נוהל זה יוכן בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי), ויובא לאישורם.

כמו כן, נמסר כי יוקם צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי למשלה (פיסקלי-כלכלי) בהשתתפות נציגים ממשרד המשפטים וממשרד האוצר אשר ימליצו על המתווה הנכון להסדרת הרגולציה בתחום נותני שירותי מטבע.

www.posta.co.il

FreeCurrencyRates.com