Skip to main content

איגוד נותני שירותי המטבע 03-5106035   

 

קנסות בגובה 210 אלף ש"ח על נותני שירותי מטבע

שהפרו את הוראות חוק איסור הלבנת הון.
6  דצמבר 2004

ועדת העיצומים של אגף שוק ההון הטילה היום קנסות בגובה של 210 אלף ₪ על 8 נותני שירותי מטבע (חלפני כספים) שהפרו את הוראות החוק לאיסור הלבנת הון.

הקנסות הוטלו בגין אי דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ואי רישום בהתאם להוראות החוק והצו, על עסקאות בהיקף של בין 67 אלף ל- 22 מיליון ₪. מאחר והיו אלו עבירות ראשונות והמפרים תיקנו את העבירות ושיתפו פעולה, הוטלו על נותני השירותים קנסות נמוכים יחסית.

 
יצוין כי, במהלך שנת 2004 הושם דגש על פעילות אכיפה וביקורת במסגרת ההסדרה הנדרשת מיישום החוק לאיסור הלבנת הון וכחלק ממהלך אכיפה רחב היקף של כלל רשויות החוק בזרועות הכלכליות של ארגוני הפשע בישראל.

כזכור, החוק לאיסור הלבנת הון קובע כי ביצוע פעולות להלבנת הון הן עבירה פלילית שבצדה קבועים עונשי מאסר וקנסות כספיים גבוהים.

במטרה ליישם את הוראות החוק הוקמה יחידת הפיקוח על נותני שירותי מטבע באגף שוק ההון לצרכי רישום ומעקב. היחידה פועלת למרשם נותני שירותי מטבע בארץ, הנפקת תעודות רישום לנותני שירותי מטבע, פיקוח ואכיפת הוראות החוק והצו לאיסור הלבנת הון אצל נותני שירותי מטבע וביצוע ביקורות ברחבי הארץ.

 www.port2port.net

FreeCurrencyRates.com