info@icm.co.il

איגוד נותני שירותי המטבע

03-5106035

איגוד נותני שירותי מטבע (להלן: "האיגוד") מאפשר מתן הטבות לחברי האיגוד. הזכאות להטבות הינה בהתאם לתנאים שיקבעו ויתעדכנו מעת לעת על ידי האיגוד.

רשימת ההטבות תתעדכן באתר. על חברי האיגוד להתעדכן בהטבות.

האיגוד לא יהיה אחראי ולא יישא בכל מס/היטל שיחול על חבר האיגוד בגין כל הטבה/זכות שתהיה לו בשל כך, וחבר האיגוד המקבל את ההטבה מוותר בזאת על כל טענה/תלונה/תביעה כלפי האיגוד ו/או מי מטעמו בעניין זה.

heshev

change mat

tovot globs

cho

אין בפרסום הטבה כלשהי כדי להוות עידוד/המלצה/הכוונה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים מגורם כזה או אחר.

האיגוד אינו בודק, עורך או מבצע ווידוא בדבר ההטבה..

האיגוד לא יישא בכל אחריות לתוכן ההטבה /המידע המסחרי /הפרסומות של/מטעם מעניקי ההטבות, לרבות לא חובת הגילוי הנאות וקיום הוראות הדין, והאחריות בגין כך חלה על מעניקי ההטבות, ועליהם בלבד.

בעת פרסום ההטבה ייתכן ויופיעו קישורים לאתרים אחרים/פרסומות או הפנייה לכתובת דוא"ל/מספר טלפון ליצירת קשר עם נותן ההטבה. האיגוד אינו אחראי לתנאי השימוש באתרים אחרים/לפרסומות, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם וכן לא ל נכונות כתובת הדוא"ל/פרטי יצירת הקשר, לרבות לא לזמינותם. שימוש חברי האיגוד בקישורים לאתרים אחרים/פרסומות/כתובת דוא"ל/מספרי טלפון וכו', הינו באחריותם הבלעדית של חברי האיגוד.

האיגוד לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא להתקשרות חברי האיגוד עם ספקי ההטבות, לרבות לא לטיב השירות או לאיכות המוצר אשר יסופק לחברי האיגוד. כל התקשרות כאמור לרכישת מוצר או לקבלת שירות תהיה באחריותו הבלעדית של חבר האיגוד ושל נותן השירות או המוצר.

 

שערי מטבעות

valuta